Form GV-110 V "Temporary Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Superior Court - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on January 1, 2016;
  • The latest edition provided by the California Superior Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form GV-110 V by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Superior Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form GV-110 V "Temporary Firearms Restraining Order" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.4 / 5) 83 votes
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-110 V
Lệnh Tạm Cấm Súng
Nguyên Đơn chỉ phải điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
Nguyên Đơn
1
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Ðừng Nộp
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Số Vụ:
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Chỉ Ðể Thông Tin
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Miêu Tả:
Phái Tính:
Nam
Nữ Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Ngày Sinh:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Tuổi:
Chủng Tộc:
Địa Chỉ Nhà (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Mối Liên Hệ với Nguyên
Đơn:
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu
này.
Ngày Hết Hạn
3
Lệnh này hết hạn vào cuối phiên tòa được ấn định vào ngày giờ dưới đây:
Ngày:
Giờ:
sáng
chiều
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-110 V,
Trang 1 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18150 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Approved by DOJ
Lục sự đóng dấu ngày ở đây khi nộp mẫu này.
GV-110 V
Lệnh Tạm Cấm Súng
Nguyên Đơn chỉ phải điền những mục
.
Chỉ Ðể Thông Tin
Nguyên Đơn
1
a.
Tên và Họ của Quý Vị:
Ðừng Nộp
Chỉ Để Thông Tin

Tôi là:
Một người trong gia đình của Bị Đơn
Một nhân viên công lực làm việc cho
(tên cơ quan công lực):
Điền tên và địa chỉ tòa:
Tòa Thượng Thẩm California, Quận
b. Luật Sư Của Quý Vị (nếu có cho vụ này):
Tên:
Số Luật Sư Đoàn Tiểu Bang:
Tên Hãng:
Địa Chỉ Của Quý Vị (Nếu quý vị có luật sư, hãy ghi chi tiết về luật
c.
Tòa điền số vụ khi nộp mẫu này.
sư. Nếu quý vị không có luật sư và muốn giữ kín địa chỉ nhà mình,
Số Vụ:
quý vị có thể ghi địa chỉ gửi thư khác. Quý vị không phải ghi số điện
Chỉ Ðể Thông Tin
thoại, fax, hoặc e-mail. Nhân viên công lực, ghi chi tiết về cơ quan.)
Địa Chỉ:
Thành Phố:
Zip:
Tiểu Bang:
Số
Điện Thoại:
Fax:
Địa Chỉ E-Mail:
2
Bị Đơn
Tên và Họ :
Miêu Tả:
Phái Tính:
Nam
Nữ Chiều Cao:
Trọng Lượng:
Ngày Sinh:
Màu Tóc:
Màu Mắt:
Tuổi:
Chủng Tộc:
Địa Chỉ Nhà (nếu biết):
Thành Phố:
Tiểu Bang:
Số Zip:
Mối Liên Hệ với Nguyên
Đơn:
Tòa sẽ điền phần còn lại của mẫu
này.
Ngày Hết Hạn
3
Lệnh này hết hạn vào cuối phiên tòa được ấn định vào ngày giờ dưới đây:
Ngày:
Giờ:
sáng
chiều
Đây là Lệnh Tòa.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
GV-110 V,
Trang 1 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
New January 1, 2016, Mandatory Form
Penal Code, § 18150 et seq.
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Approved by DOJ
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
4
Kết Luận
Đã xem xét
Nguyên Đơn
và các chứng nhân khác
hữu thệ,
Đã cứu xét các bản tuyên khai của
Nguyên Đơn
và các chứng nhân khác
hữu thệ sẵn sàng chịu phạt
nếu khai man,
a.
Tòa kết luận là có nhiều xác suất xảy ra cả hai trường hợp sau đây:
(1)
Bị Đơn là mối nguy hiểm đáng kể trong tương lai gần có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc
người khác vì họ có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận
súng.
(2) Bị Đơn là mối nguy hiểm đáng kể có thể gây thương tích cá nhân cho bản thân, hoặc người khác
vì có hoặc
kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận súng hoặc
đạn.

b.
Tòa đã nhận được tin tức khả tín là Bị Đơn làm chủ hoặc cất giữ một hoặc nhiều súng.

c.
Các sự kiện nêu trong Đơn Xin và các văn kiện chứng minh, được kết hợp vào đây bằng cách tham chiếu,
tạo thành đủ lý do để cấp Lệnh này.
và/hoặc các lý do nêu dưới đây.

Xem Mẫu MC-025, Attachment
(Phụ
Đính)
Đây là Lệnh Tòa.
GV-110 V,
New January 1, 2016
Trang 2 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
5
Lệnh Cấm Tất Cả Súng Đạn
a. Quý vị không được có hoặc kiểm soát, làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, bất
cứ súng hoặc đạn nào.
b. Tòa đã nhận được tin tức khả tín là quý vị làm chủ hoặc cất giữ một hoặc nhiều súng mà chưa nộp hoặc bán
đi. Quý vị phải:
(1)
Nộp tất cả súng đạn quý vị đang có hoặc kiểm soát hoặc đang cất giữ hoặc làm chủ. Nếu một nhân viên
công lực ra lệnh cho quý vị nộp tất cả súng đạn cho họ, quý vị phải nộp ngay. Nếu nhân viên công lực
không ra lệnh nộp, quý vị phải nộp tất cả súng đạn của mình trong vòng 24 giờ sau khi được tống đạt lệnh
này. Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách: (1) nộp tất cả súng đạn của quý vị cho cơ quan công lực
địa phương theo cách an toàn; hoặc (2) bán tất cả súng đạn của quý vị cho một nhà buôn súng có môn bài;
hoặc (3) gửi tất cả súng đạn của quý vị cho một nhà buôn súng có môn bài cất giữ khi Lệnh này hoặc bất
cứ lệnh nào dài hạn hơn được cấp trong phiên tòa ở mục
còn hiệu lực.
(2)
Trong vòng 48 giờ sau khi nhận Lệnh này, nộp một biên nhận cho tòa chứng minh là súng của quý vị đã
được nộp, bán, hoặc cất đi. (Quý vị có thể dùng Mẫu GV-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored
(Bằng Chứng Đã Nộp, Bán, hoặc Cất Súng)
làm biên nhận.) Quý vị cũng phải nộp bản sao biên nhận này
cho cơ quan công lực tống đạt cho quý vị lệnh này. NẾU KHÔNG NỘP BIÊN NHẬN NÀY LÀ VI
PHẠM LỆNH NÀY.
Số trang kèm theo Lệnh này, nếu
có:
6
Ngày:
Viên Chức Tư Pháp
Cảnh Cáo và Thông Báo cho Bị Đơn
Lệnh này
có hiệu lực
cho đến ngày giờ hết hạn ghi ở trang 1. Quý vị phải nộp tất cả súng đạn mà quý
vị làm chủ hoặc cất giữ theo đoạn 18120 của Bộ Hình Luật và quý vị không được có hoặc kiểm soát,
làm chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong khi lệnh này có
hiệu lực. Một phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày và giờ ghi ở Trang 1 để quyết định xem có nên cấp
một lệnh cấm bạo động bằng súng dài hạn hơn hay không. Nếu không ra tòa sẽ có thể đưa đến việc
tòa cấp lệnh cấm quý vị có hiệu lực một năm. Quý vị có thể nhờ luật sư cố vấn về bất cứ vấn đề nào
liên quan đến Lệnh này. Nên tham khảo ngay với luật sư để luật sư có thể giúp quý vị trong bất cứ vấn
đề nào liên quan đến lệnh này.
Vi phạm Lệnh này là một khinh tội. Nếu
vi phạm Lệnh này, quý vị sẽ bị cấm có hoặc kiểm soát, làm
chủ, mua, cất giữ, hoặc nhận, hoặc toan tính mua hoặc nhận, súng hoặc đạn trong năm
năm. Lệnh này
phải được bất cứ nhân viên công lực nào trong Tiểu Bang California
thi hành khi biết về lệnh này hoặc
được xuất trình bản sao Lệnh
này. Lệnh này vẫn
được thi hành bất luận hành động nào của những
bên liên hệ; lệnh này chỉ có thể được thay đổi bằng môt lệnh
tòa.
Đây là Lệnh Tòa.
GV-110 V,
New January 1, 2016
Trang 3 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Sau Khi Quý Vị Được Tống Đạt Lệnh Tạm Thời
Tuân hành lệnh này bằng cách nộp súng đạn của quý vị cho một cơ quan công lực hoặc bán hoặc gửi cho một nhà
buôn súng có môn bài cất giữ.
Đọc Mẫu GV-120-INFO, How Can I Respond to a Petition for Firearms Restraining
Order?(Tôi Có Thể Trả Lời Đơn
Xin Lệnh Cấm Súng Như Thế
Nào?), để biết cách trả lời Lệnh này.
Nếu quý vị muốn trả lời, điền Mẫu GV-120, Response to Petition for Firearms Restraining Order
(Trả Lời Đơn Xin
Lệnh Cấm
Súng), và nộp cho lục sự tòa.
Quý vị phải nhờ tống đạt Mẫu GV-120 bằng thư cho Nguyên Đơn hoặc luật sư của Nguyên Đơn. Quý vị không thể tự
mình tống đạt. Người gửi thư phải điền và ký vào Mẫu GV-250, Proof of Service of Response by Mail (Bằng Chứng
Tống Đạt bằng Thư). Nộp bằng chứng tống đạt đã điền cho lục sự tòa trước ngày ra tòa hoặc đem theo quý vị khi ra tòa.
Ngoài phần trả lời, quý vị cũng có thể nộp và cho tống đạt bản tuyên khai, có chữ ký của quý vị và những người khác
biết trực tiếp về các sự kiện. Quý vị có thể dùng Mẫu MC-030, Declaration (Tuyên Khai), cho mục đích này. Mẫu này
có để tại văn phòng lục sự của tòa ghi ở trang 1 của mẫu này hoặc tại www.courts.ca.gov/forms. Nếu quý vị không
biết cách soạn bản tuyên khai, quý vị nên nhờ luật sư.
Bất luận quý vị có nộp bản trả lời hay không, quý vị vẫn nên ra tòa. Nếu quý vị có bất cứ chứng nhân nào, họ cũng
phải ra tòa.
Tại phiên tòa, thẩm phán có thể cấp lệnh cấm súng đối với quý vị có hiệu lực một năm. Hãy cho thẩm phán biết tại
sao quý vị không đồng ý về lệnh đang xin.
Chỉ Dẫn cho Cơ Quan Công Lực
Nhiệm Vụ của Nhân Viên Tống Đạt Lệnh Này
Nhân viên công lực tống đạt lệnh này cho Bị Đơn phải làm những việc sau đây:
Ra lệnh cho Bị Đơn nộp ngay tất cả súng đạn cho mình.
Cấp biên nhận cho Bị Đơn về tất cả súng đạn họ đã nộp.
Điền bằng chứng đích thân tống đạt và nộp cho tòa. Quý vị có thể dùng Mẫu GV-200 cho mục đích này.
Trong vòng một ngày làm việc, nộp bằng chứng tống đạt trực tiếp vào Hệ Thống Lệnh Cấm và Bảo Vệ California
(CARPOS), gồm cả tên nhân viên tống đạt và tên cơ quan công lực.
Nhiệm Vụ của Cơ Quan về Việc Nộp Súng Đạn
Cơ quan công lực đã nhận súng đạn nộp phải làm những việc sau:
Giữ lại súng đạn cho đến khi chấm dứt hoặc hết hạn Lệnh này hoặc bất cứ lệnh cấm súng nào khác do tòa cấp.
Khi hết hạn Lệnh này hoặc bất cứ lệnh cấm súng nào khác sau đó do tòa cấp, trả súng đạn lại cho bị đơn theo quy
định của Chương 2 Phần 11 của Tiêu Đề 4 trong Bộ Hình Luật (bắt đầu từ đoạn 33850). Súng đạn nào không có
người nhận phải chịu chi phối theo các điều kiện của đoạn 34000.
Đây là Lệnh Tòa.
GV-110 V,
New January 1, 2016
Trang 4 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)
Số Vụ:
Chỉ Ðể Thông Tin
Chỉ Dẫn cho Cơ Quan Công Lực
(tiếp theo)
Nếu có người khác không phải là Bị Đơn đòi chủ quyền bất cứ súng hoặc đạn nào đã nộp, hãy quyết định xem
người đó có phải là sở hữu chủ hợp pháp hay không. Nếu phải, hãy trả súng đạn lại cho họ theo quy định của
Chương 2 Phần 11 của Tiêu Đề 4 trong Bộ Hình Luật (bắt đầu từ đoạn 33850).
Thi Hành Lệnh này
Nhân viên công lực phải xác định Bị Đơn có được thông báo về lệnh này hay không. Hãy xem Bị Đơn là “đã được tống
đạt” (giao thông báo) nếu:
Nhân viên đó thấy có bản sao bằng chứng tống đạt hoặc xác định là có lưu hồ sơ bằng chứng tống đạt; hoặc
Bị Đơn đã được một nhân viên công lực thông báo về lệnh này.
Nhân viên công lực có thể xem chi tiết về nội dung lệnh này và bằng chứng tống đạt trong CARPOS. Nếu không thể phối
kiểm được bằng chứng tống đạt cho Bị Đơn, cơ quan công lực phải khuyến cáo người bị cấm về các điều khoản của lệnh
này rồi thi hành lệnh này
(xem ở trên:
Nhiệm Vụ của Nhân Viên Tống Đạt Lệnh Này).
Các điều khoản trong Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm Súng) này không ảnh hưởng đến các điều
khoản của bất cứ lệnh bảo vệ hoặc lệnh cấm nào khác đang có hiệu lực, kể cả lệnh bảo vệ hình sự. Các điều khoản trong
một lệnh bảo vệ khác hiện hữu vẫn có hiệu lực.
(Lục Sự sẽ điền phần này.)
Chứng Nhận của Lục Sự
—Chứng Nhận của Lục Sự—
[triện]
Tôi chứng nhận là Temporary Firearms Restraining Order (Lệnh Tạm Cấm
Súng) này là bản sao y bản chính lưu hồ sơ ở tòa.
Ngày:
Lục Sự, bởi
, Phụ Tá
Đây là Lệnh Tòa.
GV-110 V,
New January 1, 2016
Trang 5 trên 5
Lệnh Tạm Cấm Súng (CLETS-TGV)
(Ngăn Ngừa Bạo Động Bằng Súng)