DSHS Form 14-113 "Your Cash and Food Assistance Rights and Responsibilities" - Washington (Dinka)

Form DSHS14-113 DI or the "Your Cash And Food Assistance Rights And Responsibilities" is a form issued by the Washington State Department of Social and Health Services.

Download a PDF version of the Form DSHS14-113 DI down below or find it on the Washington State Department of Social and Health Services Forms website.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 14-113 "Your Cash and Food Assistance Rights and Responsibilities" - Washington (Dinka)

877 times
Rate (4.6 / 5) 61 votes
RIN Ë RAN YE LUƆ ̈ Ɔ ̈ I (NHOM Ë BAAI)
Käkun Ba Ya Looi Në Kony Ë
Wëu Ku Miɛ ̈ th
NIMRA Ë BUTÄKA Ë RAN YE LUƆ ̈ Ɔ ̈ I
Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities
Kä Ba Ya looi (Adhil ë Luɔi)
Gäm ë wuɔɔk maluma kɔr ku buku tïŋ na bï yïn kuany.
Gämë wuɔɔk kënë ye nyuɔɔth të kɔɔrë yeen. Alë buku bɛ ̈ i tïnë yïïn. Wël ye lɛ ̈ k abaŋ akuma abï kaŋ ya caath
yiic në kɔc ë luɔi ë walaya. Cärë yic alëu bï yic naŋ nimra binë kɔc ya thiëëc tine kɔc ë luɔɔi akuma agut cï tagik
ë ruëëny.
Wël cï lɛ ̈ k Akut ë Kɔc kedhiɛ ku Käk ë Pial ë guɔ ̈ p alëu bï naŋ täthiir ke kuëny bei bï ya gäm käk ë pial ë
guɔ ̈ p ye ke luɔɔi ɣer në thulta ë Muɔ ̈ ɔ ̈ k ë pial ë Guɔ ̈ p ku Wɛ ̈ r ë Käk ë Pial ë Guɔ ̈ p yeke yök.
Luel kä cï waar (cï mënë tëde cieŋ, wëu ye dɔm ku kɔ ̈ k) cï mɛn kɔɔr WAC 388-418-0005 yeen. Luel ke në pɛɛi
dɛ ̈ t bɔ ̈ kënë ye nïn 10
th
.
Mat yï cin kek Akut ë Kuɔɔny de Mïth (DCS) na gam kä ye TANF bɛ ̈ ɛ ̈ i.Yïn adhil DCS kony ë jɔ ̈ k, cökpiny,
luɔɔi ë kuɔɔny ë mïth tɔ ̈ në muɔ ̈ ɔ ̈ k du yic ku jɔk lɔn ye yïn wunden (na lëu rɔt). Yin alëu ba jai ba rëër kë yïn cï
mat rɔt ke DCS na nyɔɔth ë nadɛ ̈ ke yïn anɔŋ wɛ ̈ t ril ca gam ndaɛ ̈ mɛ ̈ t ë cindu ke DCS e yïïn, mïthku, wɛ ̈ lɛ ̈ mïth
muke tääu ë jirima yic tïnë kɔc ci tɔ ̈ ke mïth.
Gät ë rɔt piny ku loi kë bï yïn wëu ya yök në ɣän kɔ ̈ k të thiëc yïn wɛ ̈ lɛ ̈ yök kuɔɔny ë wëu.
Thöl kä cï lueel kɔr ke ku kä cï bɛɛr yiic.
Kuany kä kɔɔr luɔɔi cök në kony ë wëu ku kony ë miɛ ̈ th.
Lɛ ̈ k ë wuɔɔk na kɔr raan dɛ ̈ t bï käkun ë kuɔɔny ë miɛ ̈ th ya lööm në baŋdu.
Mat yï cin ke cärë yic ë kɔc kuan ë Nyïntïït ë Piath.
Loi kony ë miɛ ̈ th bï yïn ya ɣööc ë miɛ ̈ th tïnë kɔc ë pandu ke pɛ ̈ c.
Loi kuɔɔny ë wëu bï ya kɔc ë pandu ke pɛ ̈ c ke nɔŋ ke yekë yök thïn.
Yïn adhil nimrat ke Kuɔɔny ë Wëu akuma ye cɔl Social Security Numbers (SSN) wɛ ̈ lɛ ̈ wël kun ë jääl cïn
bɛ ̈ n tïnë kɔc gɛ ̈ t röt piny bike kuɔny. Na lɔc ba rëër ke yïn cï gɛm nimrat ë SSNs wɛ ̈ lɛ ̈ wɛ ̈ lɛ ̈ wël kun ë jääl cïn tïn
e kɔc baai cï gɛ ̈ t röt piny, ke kɔc baai abɛ ̈ n abïnë kë wëu ken them, na kɔr bï tïŋ na bike kuany.
Yith Ku (Wuɔk Adhil)
Gamë talap ke riɛn ku, të cieŋ, thɛ ̈ nydu wɛ ̈ lɛ ̈ thɛ ̈ ny ë ran ca tooc bï ya nyindu.
Yïn kony ba athör ë DSHS thiɔ ̈ ɔ ̈ ŋ.
Kuëny ë cök ë thiëc ë kuɔɔny ë miɛ ̈ th du në nïn ka dhorou yiic na cï yïn gäm ajuɛɛr kënë.
Yïn gäm rathit na thiëc të cï yïn athör bɛ ̈ ɛ ̈ i.
Yin gäm kë cï tak cï gɔ ̈ t, në kä juɛ ̈ c yiic, në nïn thiärdiäk (30) yic.
Yïn lëu ba jai ke yïn cï jam ke ran ë Tagik ë Ruëëny Dac Tïŋ (FRED) tïnë Mɛ ̈ ktɛ ̈ m ë Ruɛɛny ku Mathɛ ̈ ba. Yïn
acï lëu ba ran ë tagik looi päl ɣön du. Yïn alëu ba ran ë tagik yɔ ̈ ɔ ̈ k bï bɛ ̈ n ë köl dët. Kënë acï bï gɛ ̈ m du rac yic
tine kony.
Yïn lëu ba thiëc ë pïŋ de Idäära na ca wääc ke wɛ ̈ t cï akut ë luɔɔi lueel në këdiɛ ̈ yic. Yïn alëu ba ran tiɛ ̈ ɛ ̈ t nyin
ë luɔɔi wɛ ̈ lɛ ̈ mupätic thiëëc bï wɛ ̈ t kɛ ̈ c ë gam ë caath yic aya wɛ ̈ lɛ ̈ looi kë cïï yic du rac tïnë pïŋ ë Idäära.
Wuɔk adhil yïn luɔ ̈ ɔ ̈ p në thää ë pɛɛi 60 tɔ ̈ në löŋ Ajuɛɛr ë Kuɔɔny ë Thä Thin Kor tïnë Kɔc Baai Ŋɔ ̈ ŋ Nyïn
(TANF). Yen thök ë tha ë kuny kënë acïï tɔ ̈ në mïïth ku kuɔɔny ë mïthku yiic.
Kä Kɔr Bake Ŋic Në Wɛ ̈ t ë EBT Kaat du
Kuɔ ̈ c luɔɔi ë kä ye yök: Miɛ ̈ th ku wëu cïke tek në EBT abï DSHS gäm dhöl ë kä röt looi thɛɛr të cïn kä ca yök
luɔɔi thïn. Akut ë luɔi abï wël ë kä cï gam yïn tɔ ̈ në tagik në kuɔ ̈ c luɔɔi ë kuɔɔny wɛ ̈ lɛ ̈ wɛɛr wei ë miɛ ̈ th ë wëu wɛ ̈ lɛ ̈
kä puɔth kɔ ̈ k (kuɛl wei). 
Wɛ ̈ r ë EBT kaat: Wuɔk alëu buku yïïn kuum të wɛɛr yïn kɛt ë EBT. Muk kaat duun ë EBT ku nimra duun ë yïn
nyuɔɔth apuɔth ku aye mamin. 
Kɛt ë EBT nɔŋic wëu juɛ ̈ c: Na cï ye kä ye gäm yïïn ë dac lööm bake cam në pɛ ̈ I juɛ ̈ c yiic wɛ ̈ lɛ ̈ kut wëu nhïïm të
cï pɛ ̈ I juɛ ̈ c thök, ke wuɔk alëu bukuk yin loop ku thiëc ku yïïn tïnë ka kɔr ku kä ye yök.
APÄM 1 DE 2
DSHS 14-113 DI (REV. 12/2015) Dinka
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
RIN Ë RAN YE LUƆ ̈ Ɔ ̈ I (NHOM Ë BAAI)
Käkun Ba Ya Looi Në Kony Ë
Wëu Ku Miɛ ̈ th
NIMRA Ë BUTÄKA Ë RAN YE LUƆ ̈ Ɔ ̈ I
Your Cash and Food Assistance Rights and
Responsibilities
Kä Ba Ya looi (Adhil ë Luɔi)
Gäm ë wuɔɔk maluma kɔr ku buku tïŋ na bï yïn kuany.
Gämë wuɔɔk kënë ye nyuɔɔth të kɔɔrë yeen. Alë buku bɛ ̈ i tïnë yïïn. Wël ye lɛ ̈ k abaŋ akuma abï kaŋ ya caath
yiic në kɔc ë luɔi ë walaya. Cärë yic alëu bï yic naŋ nimra binë kɔc ya thiëëc tine kɔc ë luɔɔi akuma agut cï tagik
ë ruëëny.
Wël cï lɛ ̈ k Akut ë Kɔc kedhiɛ ku Käk ë Pial ë guɔ ̈ p alëu bï naŋ täthiir ke kuëny bei bï ya gäm käk ë pial ë
guɔ ̈ p ye ke luɔɔi ɣer në thulta ë Muɔ ̈ ɔ ̈ k ë pial ë Guɔ ̈ p ku Wɛ ̈ r ë Käk ë Pial ë Guɔ ̈ p yeke yök.
Luel kä cï waar (cï mënë tëde cieŋ, wëu ye dɔm ku kɔ ̈ k) cï mɛn kɔɔr WAC 388-418-0005 yeen. Luel ke në pɛɛi
dɛ ̈ t bɔ ̈ kënë ye nïn 10
th
.
Mat yï cin kek Akut ë Kuɔɔny de Mïth (DCS) na gam kä ye TANF bɛ ̈ ɛ ̈ i.Yïn adhil DCS kony ë jɔ ̈ k, cökpiny,
luɔɔi ë kuɔɔny ë mïth tɔ ̈ në muɔ ̈ ɔ ̈ k du yic ku jɔk lɔn ye yïn wunden (na lëu rɔt). Yin alëu ba jai ba rëër kë yïn cï
mat rɔt ke DCS na nyɔɔth ë nadɛ ̈ ke yïn anɔŋ wɛ ̈ t ril ca gam ndaɛ ̈ mɛ ̈ t ë cindu ke DCS e yïïn, mïthku, wɛ ̈ lɛ ̈ mïth
muke tääu ë jirima yic tïnë kɔc ci tɔ ̈ ke mïth.
Gät ë rɔt piny ku loi kë bï yïn wëu ya yök në ɣän kɔ ̈ k të thiëc yïn wɛ ̈ lɛ ̈ yök kuɔɔny ë wëu.
Thöl kä cï lueel kɔr ke ku kä cï bɛɛr yiic.
Kuany kä kɔɔr luɔɔi cök në kony ë wëu ku kony ë miɛ ̈ th.
Lɛ ̈ k ë wuɔɔk na kɔr raan dɛ ̈ t bï käkun ë kuɔɔny ë miɛ ̈ th ya lööm në baŋdu.
Mat yï cin ke cärë yic ë kɔc kuan ë Nyïntïït ë Piath.
Loi kony ë miɛ ̈ th bï yïn ya ɣööc ë miɛ ̈ th tïnë kɔc ë pandu ke pɛ ̈ c.
Loi kuɔɔny ë wëu bï ya kɔc ë pandu ke pɛ ̈ c ke nɔŋ ke yekë yök thïn.
Yïn adhil nimrat ke Kuɔɔny ë Wëu akuma ye cɔl Social Security Numbers (SSN) wɛ ̈ lɛ ̈ wël kun ë jääl cïn
bɛ ̈ n tïnë kɔc gɛ ̈ t röt piny bike kuɔny. Na lɔc ba rëër ke yïn cï gɛm nimrat ë SSNs wɛ ̈ lɛ ̈ wɛ ̈ lɛ ̈ wël kun ë jääl cïn tïn
e kɔc baai cï gɛ ̈ t röt piny, ke kɔc baai abɛ ̈ n abïnë kë wëu ken them, na kɔr bï tïŋ na bike kuany.
Yith Ku (Wuɔk Adhil)
Gamë talap ke riɛn ku, të cieŋ, thɛ ̈ nydu wɛ ̈ lɛ ̈ thɛ ̈ ny ë ran ca tooc bï ya nyindu.
Yïn kony ba athör ë DSHS thiɔ ̈ ɔ ̈ ŋ.
Kuëny ë cök ë thiëc ë kuɔɔny ë miɛ ̈ th du në nïn ka dhorou yiic na cï yïn gäm ajuɛɛr kënë.
Yïn gäm rathit na thiëc të cï yïn athör bɛ ̈ ɛ ̈ i.
Yin gäm kë cï tak cï gɔ ̈ t, në kä juɛ ̈ c yiic, në nïn thiärdiäk (30) yic.
Yïn lëu ba jai ke yïn cï jam ke ran ë Tagik ë Ruëëny Dac Tïŋ (FRED) tïnë Mɛ ̈ ktɛ ̈ m ë Ruɛɛny ku Mathɛ ̈ ba. Yïn
acï lëu ba ran ë tagik looi päl ɣön du. Yïn alëu ba ran ë tagik yɔ ̈ ɔ ̈ k bï bɛ ̈ n ë köl dët. Kënë acï bï gɛ ̈ m du rac yic
tine kony.
Yïn lëu ba thiëc ë pïŋ de Idäära na ca wääc ke wɛ ̈ t cï akut ë luɔɔi lueel në këdiɛ ̈ yic. Yïn alëu ba ran tiɛ ̈ ɛ ̈ t nyin
ë luɔɔi wɛ ̈ lɛ ̈ mupätic thiëëc bï wɛ ̈ t kɛ ̈ c ë gam ë caath yic aya wɛ ̈ lɛ ̈ looi kë cïï yic du rac tïnë pïŋ ë Idäära.
Wuɔk adhil yïn luɔ ̈ ɔ ̈ p në thää ë pɛɛi 60 tɔ ̈ në löŋ Ajuɛɛr ë Kuɔɔny ë Thä Thin Kor tïnë Kɔc Baai Ŋɔ ̈ ŋ Nyïn
(TANF). Yen thök ë tha ë kuny kënë acïï tɔ ̈ në mïïth ku kuɔɔny ë mïthku yiic.
Kä Kɔr Bake Ŋic Në Wɛ ̈ t ë EBT Kaat du
Kuɔ ̈ c luɔɔi ë kä ye yök: Miɛ ̈ th ku wëu cïke tek në EBT abï DSHS gäm dhöl ë kä röt looi thɛɛr të cïn kä ca yök
luɔɔi thïn. Akut ë luɔi abï wël ë kä cï gam yïn tɔ ̈ në tagik në kuɔ ̈ c luɔɔi ë kuɔɔny wɛ ̈ lɛ ̈ wɛɛr wei ë miɛ ̈ th ë wëu wɛ ̈ lɛ ̈
kä puɔth kɔ ̈ k (kuɛl wei). 
Wɛ ̈ r ë EBT kaat: Wuɔk alëu buku yïïn kuum të wɛɛr yïn kɛt ë EBT. Muk kaat duun ë EBT ku nimra duun ë yïn
nyuɔɔth apuɔth ku aye mamin. 
Kɛt ë EBT nɔŋic wëu juɛ ̈ c: Na cï ye kä ye gäm yïïn ë dac lööm bake cam në pɛ ̈ I juɛ ̈ c yiic wɛ ̈ lɛ ̈ kut wëu nhïïm të
cï pɛ ̈ I juɛ ̈ c thök, ke wuɔk alëu bukuk yin loop ku thiëc ku yïïn tïnë ka kɔr ku kä ye yök.
APÄM 1 DE 2
DSHS 14-113 DI (REV. 12/2015) Dinka
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
Kä Kɔr bake Ŋic (Mïïth baai)
 Wuɔk aye thok tuɔɔc në wɛ ̈ t ë kɔc gɛ ̈ t röt piny tëde mïïth ke pïr tïnë akut ke luɔɔi kɔ ̈ k bïkë lɔnd dɛ ̈ k wël ca gɔ ̈ t
aye yith. Na nɔŋ wɛ ̈ t ciɛ yic, ke ran gɛ ̈ t rot piny bï miɛ ̈ th ë pïr yök acïn miɛ ̈ th yök.Na gɛm raan wɛ ̈ t ŋic ke ciɛ yic,
ke keek adɔm ku ɣɛth ë ke löŋ ë jirima nhom. Ukuma në dhuŋ ë löŋ ë mïïith kɔ ̈ u ke ŋic atɛ ̈ k yic tïnë cop wei
ajuɛɛr yic, kuum, wɛ ̈ lɛ ̈ mɛ ̈ c ë thïjïn
Na ɣaac ë, them ba ɣɛɛc, waarë wei wɛ ̈ lɛ ̈ dɛɛnë wei kony ë miɛ ̈ th du në kë puɔɔth dɛ ̈ t cït wëu,
wal/mukadärat, dhɛ ̈ ŋ wɛ ̈ lɛ ̈ dɛ ̈ t cie miɛth tïnë këc lueel bi ya ɣɛɛc (kuɛl wei), ke yïn alëu bï yïn cop ke yïn cie kony
ë miɛ ̈ th ba yök në ruɔ ̈ ɔ ̈ n agut bi yïn nyaai në pïrdu yic abën në löŋ ca wuɔ ̈ c. Yen tɛ ̈ ɛ ̈ m kɔ ̈ u kënë abi ŋoot na cɛk
jäl në Walaya de Washington ku lɔ talap de kä ye yök gaam në walaya dɛ ̈ t yic.
 
Na kɔr yïn ba luui në luɔɔi ë Mïïth ë Pïr kɔr yic, ku rɛ ̈ ɛ ̈ rë ke yin cïï lui thïn, kë yïn acop në pen tök ku agut të bï
yin gam ë kä kɔrke në jai dun tueeŋ. Pɛ ̈ I ka diäk agut cï të bï yïn gam në jai ë rou, pɛ ̈ I ka dhetem agut cï të bï yïn
gam në jai ë diäk ku të bïn gam të cï käkë thök.
 
 Yïn alëu bï yïn nyaai në Ajuɛɛr ë mïïth ë pïr të dhoŋ yïn Löŋ ë mïïth ë pïr kɔ ̈ u cï mɛ ̈ in cïnë ye lueel në kuum ë
jiɛ ̈ i ë mïïth ke pir ci can piny apääm kënë yic.
 Luel kä baai ye ɣɔɔc na wïc bï ajuɛɛr ke mat ë wëu ë miɛ ̈ th ë pïr yic. Na cï luel bɛ ̈ i ë kënë nyɔɔth de kä ca
ɣɔɔc, ke yïn aye lueel nadɛ ̈ k ke yïn acï wïc ba kä ye ɣɔɔk kë looi bïnë ke ye tak bï yïn gäm miɛ ̈ th ë pïr juɛ ̈ c.
Kä Kɔr Bake Ŋic (Wëu)
 Në yök ë Kuɔɔny ë dac thök tïnë Bɛ ̈ i ŋɔ ̈ ŋ nyin ye cɔɔl Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
ke yïn atɛ ̈ ɛ ̈ u mɛnhdu ku yic ë kony ë monydu tïnë Akut ë kuɔɔny ë mïth. Kënë wɛ ̈ tde yic e lɔn dɛ ̈ k DCS abï
kuɔɔny duun tɔ ̈ kenë keek agut ci adan ë kuɔɔny ë raan abɛ ̈ n ca yök. Adhil ë lëk DCS ne nyinic na ca kuɔɔny
de mïth yök ë döm ë wëu wɛ ̈ lɛ ̈ nɔŋ kä ci meth yök ɣɔn tɔ ̈ yen ë TANF yic.
 Na ca kɔ ̈ ɔ ̈ c ke yïn cie TANF ë yök ka dhil ë lëk DCS ke kä cï röt waar ë kuɔɔny de meth riɔ ̈ ɔ ̈ kic, cïmɛn ë jöt ë
meth wɛ ̈ lɛ ̈ gɛ ̈ r ë te cieŋ.
Na ye TANF yök ke yïn alëu ba thiëc ë wëu kɔ ̈ k bïkë yïn kuɔny në cuɛtpiny ë wëu ë käk ë röt tɛ ̈ ɛ ̈ m baai.
 
Në löŋ ë nhom lääu ë kɔc abɛ ̈ n yic ku abaŋ ë Puɔ ̈ r ku Mɛ ̈ c ë Lääi ë Pan America (U.S. Department of Agriculture
(USDA)) lööŋ ë tïït ë nyin ku nhom lääu de kɔc abɛ ̈ n, USDA, abɛ ̈ ke, mɛ ̈ ktääpke, ku kɔc ë luɔɔi ku thultat kɔ ̈ k cï röt
mat thïn wɛ ̈ lɛ ̈ lui ë USDA yic aacï thiɔ ̈ ɔ ̈ k ë ke cie kɔc ë tek yiic ë kuat, cït, yanh ë baai, kë ye theek, muɔɔc/diäär, ka
ye röör ku diäär nyuɔɔth) të yïn tɛ ̈ c ke kɔc du luɔɔi thïn, niööp, run, thiëëk, baai/muɔ ̈ ɔ ̈ k ë mïth, wëu ye yök tïnë
ajuɛɛr kuɔɔny ë raan abɛ ̈ n, kä ë thiɛɛtha ca gam, wɛ ̈ lɛ ̈ dhuk ë nhom wɛ ̈ lɛ ̈ guur në kënë nhom lääu ë raan abɛ ̈ n ca
kaŋ looi tueeŋ në gɛɛr ajuɛɛr yic, në ɣɛɛr ë kë loi wɛ ̈ lɛ ̈ ye muɔɔc ë wëu në USDA. Kuɔɔny ku jam ë dak ë puɔ ̈ u köl bï
kek kɔ ̈ ɔ ̈ c aye loi tïnë ajuɛɛr.
Kɔc nɔŋ niööp nɔŋ kuɛr ë jam kɔ ̈ r tïnë wël ajuɛɛr (cï mɛ ̈ në makana ye cör gɔ ̈ t, kë cï gɔ ̈ t ë dït nyin, cirir cï dɔm, jam ë
kɔc nyin de pan America ku kɔ ̈ k) akɔr bïkë abaŋ muke nhïïm loop wɛ ̈ lɛ ̈ Märkɛ ̈ nh ë USDA ë ke looi në (202) 720-
2600 (röl ku TTY) wɛ ̈ lɛ ̈ cɔɔl USDA ajuɛɛr ë walaya ë käŋ tuɔɔc në (800) 877-8339. Ë mɛt thïn dɛ ̈ t, wël ajuɛɛr abïke
bɛ ̈ ɛ ̈ i e thook kɔ ̈ k cie Dïŋlïth.
Ba cakuɔɔu loooi tïnë tëk ë yic cïnë leei në kä ajuɛɛr yic, ke yïn thiɔ ̈ ŋ wärënik ë cakuɔɔu de USDA, AD-3027 ye yök
abuɔi yic në
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
ku gɛɛr ë mɛktɛ ̈ m de USDA wɛ ̈ lɛ ̈ gɔ ̈ r juɔɔp tïnë
USDA ku nyuɔɔth ë në juɔɔp yic wël kɔr ke abɛ ̈ n në wɛ ̈ rnik yic. Ku ba thura ë wärënik thiëëc, cɔl (866) 632-9992.
Uat ë wärëniŋ dun ca thiɔ ̈ ɔ ̈ ŋ wɛ ̈ lɛ ̈ juɔɔp tïnë USDA ne:
1. Meel: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave, SW
Washington, D.C. 20250-9410;
2. Kë de Tooc Athör: (202) 690-7442; wɛ ̈ lɛ ̈
3. Imeel:
program.intake@usda.gov
USDA e purtha ë mɔ ̈ c gäm raan abɛ ̈ n, looi raan abɛ ̈ n ku dëën raan abɛ ̈ n.
Në thɛ ̈ ny diɛ ̈ piiny ë tɛ ̈ ɛ ̈ n, aya lueel ɣɛn acï naŋ yith ku mukthuliat ciɛ ̈ tïnë yök ë kä ye DSHS gam ku ajuɛɛr cï kuany yic
tïnë ɣɛɛn. Aca deetic na kuɛ ̈ c ë thɛ ̈ ny athör kënë yic ka cï rɛc kuëny diɛ ̈ n cïnë ɣɛn kuany ku ɣɛn aŋot ë ɣa ye dɔm ke ɣa ye
mukthuul ë käk ajuɛɛr kɔr ku ɣɛn alëu bï ajuɛɛr ɣa kuum.
THƐ ̈ NY Ë RAN GƐ ̈ T RƆT PINY
THƐ ̈ NY Ë RAN CI MAT KE RAN GƐ ̈ T RƆT PINY PƐI NÏN
PƐI NÏN
NIMRA BUTÄKA Ë RAN Ë DSHS NYUƆƆTH:
Acï jai bï thany
 
APÄM 2 DE 2
DSHS 14-113 DI (REV. 12/2015) Dinka
YOUR CASH AND FOOD RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
Page of 2