"Used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Haitian Creole)

This ""used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Haitian Creole)" is a document issued by the New York City Department of Consumer Affairs specifically for New York City residents with its latest version released on June 1, 2018.

Download the up-to-date fillable PDF by clicking the link below or find it on the forms website of the New York City Department of Consumer Affairs.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download "Used Car Consumer Bill of Rights" - New York City (Haitian Creole)

1463 times
Rate (4.6 / 5) 73 votes
Kreyòl Ayisyen | Haitian Creole
Deklarasyon Dwa Konsomatè
pou Machin Dezyèm Men
Lè w ap achte yon machin dezyèm men se ka youn nan pi gwo angajman finansye ou pran. Dilè machin dezyèm
men genyen kòm obligasyon pou yo afiche Deklarasyon Dwa Konsomatè pou Machin Dezyèm Men sa a epi yo
dwe ba w yon kopi anvan ou siyen yon kontra lavant. Yo gen obligasyon pou ba w Deklarasyon Dwa Konsomatè
yo nan lang ou te negosye kontra a si yon vèsyon ki tradui disponib sou sitwèb Depatman Afè Konsomatè
(Department of Consumer Affairs, DCA) nan nyc.gov/dca. Pran tan pou w li e pou w konprann Deklarasyon Dwa
Konsomatè yo anvan menm ou siyen pou fè konnen ke ou resevwa li.
Dwa w yo
Se dwa w pou w achte yon machin nan pri yo te mete nan piblisite a.
1
Dilè machin dezyèm men yo fèt pou yo afiche pri yo sou machin yo. Yon dilè machin dezyèm men paka
vann ou yon machin pou yon pri ki plis pase pri yo te mete nan piblisite a, pri yo te pwopoze a, oswa pri ki
afiche sou machin lan. Dilèchip la paka monte pri machin lan poutèt ou pa finanse machin lan lakay li.
2
Se dwa w pou w konnen detay sou kontra finansman w lan anvan ou siyen nenpòt dokiman.
Se dwa w pou w refize finansman oswa yon prè yon dilè machin dezyèm men ap ofri.
3
Ou kapab peye ak lajan kach oswa chèche finansman nan men yon lòt kreyansye.
Se dwa w pou ou jwenn enfòmasyon ekri sou kondisyon enpòtan kontra finansman w lan.
4
Lalwa federal egzije pou ou jwenn enfòmasyon ekri sou kondisyon tankou to pousantaj anyèl (APR) ou,
montan lajan ou dakò pou w finanse, ak montan total ou pral gen pou peye pou satisfè kondisyon kontra
finansman an okonplè.
Dapre lalwa NYC, dilèchip la oblije fè w konnen pi piti APR nenpòt konpayi finansman ofri pou yon prè
avèk menm kondisyon yo, kantite peman yo, kolateral, ak montan depo a. Dilèchip la dwe fè w konnen
tou nenpòt frè dilè a pral faktire w pou finansman. Yo dwe ba w enfòmasyon sa yo nan lang ou te negosye
kontra a, depi DCA rann enfòmasyon sa yo disponib nan lang sa a.
Se dwa w pou resevwa Gid Achtè Komisyon Komès Federal (Federal Trade Commission, FTC) a
5
pou nenpòt machin dezyèm men epi, lè li nesesè, yon garanti ekri Lwa Anti-sitwon Eta Nouyòk
(New York State Lemon Law).
Gid Achtè a bay enfòmasyon enpòtan sou machin nan ak garanti a epi se pou yo afiche li sou
chak machin.
Dapre Lwa Anti-sitwon Eta Nouyòk la, dilè machin dezyèm men yo dwe bay garanti ekri sou machin
dezyèm men ki sèvi prensipalman pou itilizasyon pèsonèl oswa familyal, ki koute plis pase $1,500, epi ki
genyen mwens pase 100,000 mil. Garanti a kouvri motè a, transmisyon, aks motè, fren, radyatè, volan, ak
altènatè. Piga w janm achte yon machin "jan l vini an (as is)."
Li toude Gid Achtè a ak garanti yo avèk atansyon anvan w achte.
Se dwa w pou w refize akseswa adisyonèl yo.
6
Dilèchip la pa gen dwa egzije w achte okenn akseswa adisyonèl kòm yon kondisyon pou achte oswa
finanse yon machin nan yon pri y ap ofri.
Se dwa w pou yo ba w pri chak akseswa adisyonèl alekri.
7
Dilè a gen obligasyon pou l ba w, alekri, pri detaye chak pwodwui adisyonèl ak/oswa sèvis, tankou montan
pa mwa ak montan total finansman avèk epi san chak pwodui ak/oswa sèvis.
Se dwa w pou yo ofri w yon opsyon pou anilasyon.
8
Dilè yo dwe ofri w yon opsyon pou anilasyon kontra, ki pèmèt ou anile kontra a sou de (2) jou ouvrab.
Opsyon sa a ba w tan pou w revwa kontra a ak nenpòt akò finansman andeyò dilèchip la. Ou p ap kapab
ale lakay ou ak machin lan, men si ou ap fè echanj yon machin epi ou peye frè apwopriye yo, y ap pèmèt
ou itilize machin w ap echanje a pandan peryòd anilasyon an. Yo gen obligasyon pou yo ba w opsyon
pou anilasyon kontra a nan lang ou te negosye kontra a. W ap jwenn plis enfòmasyon sou opsyon pou
anilasyon kontra a nan nyc.gov/dca.
Kontinyasyon >
Kreyòl Ayisyen | Haitian Creole
Deklarasyon Dwa Konsomatè
pou Machin Dezyèm Men
Lè w ap achte yon machin dezyèm men se ka youn nan pi gwo angajman finansye ou pran. Dilè machin dezyèm
men genyen kòm obligasyon pou yo afiche Deklarasyon Dwa Konsomatè pou Machin Dezyèm Men sa a epi yo
dwe ba w yon kopi anvan ou siyen yon kontra lavant. Yo gen obligasyon pou ba w Deklarasyon Dwa Konsomatè
yo nan lang ou te negosye kontra a si yon vèsyon ki tradui disponib sou sitwèb Depatman Afè Konsomatè
(Department of Consumer Affairs, DCA) nan nyc.gov/dca. Pran tan pou w li e pou w konprann Deklarasyon Dwa
Konsomatè yo anvan menm ou siyen pou fè konnen ke ou resevwa li.
Dwa w yo
Se dwa w pou w achte yon machin nan pri yo te mete nan piblisite a.
1
Dilè machin dezyèm men yo fèt pou yo afiche pri yo sou machin yo. Yon dilè machin dezyèm men paka
vann ou yon machin pou yon pri ki plis pase pri yo te mete nan piblisite a, pri yo te pwopoze a, oswa pri ki
afiche sou machin lan. Dilèchip la paka monte pri machin lan poutèt ou pa finanse machin lan lakay li.
2
Se dwa w pou w konnen detay sou kontra finansman w lan anvan ou siyen nenpòt dokiman.
Se dwa w pou w refize finansman oswa yon prè yon dilè machin dezyèm men ap ofri.
3
Ou kapab peye ak lajan kach oswa chèche finansman nan men yon lòt kreyansye.
Se dwa w pou ou jwenn enfòmasyon ekri sou kondisyon enpòtan kontra finansman w lan.
4
Lalwa federal egzije pou ou jwenn enfòmasyon ekri sou kondisyon tankou to pousantaj anyèl (APR) ou,
montan lajan ou dakò pou w finanse, ak montan total ou pral gen pou peye pou satisfè kondisyon kontra
finansman an okonplè.
Dapre lalwa NYC, dilèchip la oblije fè w konnen pi piti APR nenpòt konpayi finansman ofri pou yon prè
avèk menm kondisyon yo, kantite peman yo, kolateral, ak montan depo a. Dilèchip la dwe fè w konnen
tou nenpòt frè dilè a pral faktire w pou finansman. Yo dwe ba w enfòmasyon sa yo nan lang ou te negosye
kontra a, depi DCA rann enfòmasyon sa yo disponib nan lang sa a.
Se dwa w pou resevwa Gid Achtè Komisyon Komès Federal (Federal Trade Commission, FTC) a
5
pou nenpòt machin dezyèm men epi, lè li nesesè, yon garanti ekri Lwa Anti-sitwon Eta Nouyòk
(New York State Lemon Law).
Gid Achtè a bay enfòmasyon enpòtan sou machin nan ak garanti a epi se pou yo afiche li sou
chak machin.
Dapre Lwa Anti-sitwon Eta Nouyòk la, dilè machin dezyèm men yo dwe bay garanti ekri sou machin
dezyèm men ki sèvi prensipalman pou itilizasyon pèsonèl oswa familyal, ki koute plis pase $1,500, epi ki
genyen mwens pase 100,000 mil. Garanti a kouvri motè a, transmisyon, aks motè, fren, radyatè, volan, ak
altènatè. Piga w janm achte yon machin "jan l vini an (as is)."
Li toude Gid Achtè a ak garanti yo avèk atansyon anvan w achte.
Se dwa w pou w refize akseswa adisyonèl yo.
6
Dilèchip la pa gen dwa egzije w achte okenn akseswa adisyonèl kòm yon kondisyon pou achte oswa
finanse yon machin nan yon pri y ap ofri.
Se dwa w pou yo ba w pri chak akseswa adisyonèl alekri.
7
Dilè a gen obligasyon pou l ba w, alekri, pri detaye chak pwodwui adisyonèl ak/oswa sèvis, tankou montan
pa mwa ak montan total finansman avèk epi san chak pwodui ak/oswa sèvis.
Se dwa w pou yo ofri w yon opsyon pou anilasyon.
8
Dilè yo dwe ofri w yon opsyon pou anilasyon kontra, ki pèmèt ou anile kontra a sou de (2) jou ouvrab.
Opsyon sa a ba w tan pou w revwa kontra a ak nenpòt akò finansman andeyò dilèchip la. Ou p ap kapab
ale lakay ou ak machin lan, men si ou ap fè echanj yon machin epi ou peye frè apwopriye yo, y ap pèmèt
ou itilize machin w ap echanje a pandan peryòd anilasyon an. Yo gen obligasyon pou yo ba w opsyon
pou anilasyon kontra a nan lang ou te negosye kontra a. W ap jwenn plis enfòmasyon sou opsyon pou
anilasyon kontra a nan nyc.gov/dca.
Kontinyasyon >
Se dwa w pou yo pa fè okenn diskriminasyon kont ou menm lè w ap aplike pou jwenn kredi.
9
Diskriminasyon nan kredi ki baze sou ras, koulè, relijyon, orijin nasyonal, sèks, eta sivil, laj, oswa itilizasyon
asistans piblik ilegal dapre lalwa federal.
Se dwa w pou w soumèt yon plent.
10
Ou ka soumèt yon plent kont yon dilè machin dezyèm men, kèlkeswa kondisyon w antanke imigran. Dilè
machin dezyèm men dwe genyen yon lisans Depatman Afè Konsomatè (DCA) bay pou yo ka fonksyone.
Ou kapab rele 311 pou yo transfere w nan DCA pou w verifye kondisyon lisans yon dilèchip avèk istorik
plent sou li. Si ou panse yon dilè machin dezyèm men vyole dwa w yo oswa yo pran avantaj sou ou, ou 
ka soumèt yon plent nan nyc.gov/dca oswa kontakte 311 (212-NEW-YORK andeyò NYC).
Inisyal oswa Siyati Konsomatè a
Consumer
Affairs
Depatman Afè Konsomatè NYC (DCA) pwoteje epi amelyore lavi ekonomik toulejou Nouyòkè
Bill de Blasio
Lorelei Salas
pou kreye kominote kap devlope.
Mayor
Commissioner
06/2018
Page of 2