DSHS Form 14-521 HM "Your Rights" - Washington (Hmong)

This "Dshs Form 14-521 Hm "your Rights" - Washington (Hmong)" is a document issued by the Washington State Department of Social and Health Services specifically for Washington residents with its latest version released on May 1, 2017.

Download the up-to-date fillable PDF by clicking the link below or find it on the forms website of the Washington State Department of Social and Health Services.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download DSHS Form 14-521 HM "Your Rights" - Washington (Hmong)

815 times
Rate (4.7 / 5) 41 votes
AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION
PO BOX 45600
OLYMPIA WA 98504-5600
Koj Txoj Cai
Your Rights
Koj muaj txoj cai tsis pub tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg cov nyiaj txiag thiab tsis saib
tsis xyuas. Yog tias koj ntseeg tias koj muaj tej txoj kev tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg
cov nyiaj txiag thiab tsis saib tsis xyuas, koj muaj txoj cai:
1. Ua ib daim ntawv mus rau Department of Social and Health Services (DSHS, Chaw Pab Neeg)
thiab txoj cai xyuas thiab qhia tawm yam lus koj hais tias yuav ua ntau yam kom txaus, thiab qhia
hais tias muaj cov neeg uas koj ntseeg tau tias yuav muaj yam ntaub ntawv ntawd.
2. Tsis muaj kev qhia los yog ua ib daim ntawv qhia txog txoj kev tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj
lwm tus neeg cov nyiaj txiag, los yog tsis saib tsis xyuas.
3. Tos txais nrog kev saib taus thiab nrog cov lus saib taus.
4. Txoj kev pab tsim nyog rau koj kev xiam hoob qhab thaum qhia, thiab thaum lub sij hawm soj
ntsuam thiab kev tswj pib.
5. Thov ib qhov kev txiav txim tsis pub leej twg raug tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg
cov nyiaj txiag, los yog tsis saib tsis xyuas koj nyob hauv koj lub tsev, sib nug nrog koj, los yog
tsuj koj cov nyiaj txiag los yog chaw.
6. Txais los ntawm DSHS cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsim nyog rau lwm cov koom haum
uas tau tawm suab, soj ntsuam, los yog yuav pab.
7. Raug qhia txog tus txheej txheem xwm ntawm kev soj ntsuam, txheej txheem, tej yam los ntawm
tsev hais plaub, thiab cov kev ua tau los ntawm lub koom haum uas yog kov tej ntaub ntawv uas
koj yog tus neeg raug tsim txom.
8. Xav tau kev pab rau cov neeg pab neeg los yog kev pab mus pab txog kev npaj nyab xeeb, kev
tshawb nrhiav, thiab cov rooj sib hais.
9. Yws rau DSHS raws kev raws cai los yog tsis raws cai, txog kev soj ntsuam los yog txheej
txheem, thiab txais cov lus teb kiag.
Ua ib daim ntawv qhia txog kev tsim txom, tso tseg, tsis saib tsis xyuas los yog kev caij tsuj
lwm tus neeg cov nyiaj txiag, los yog mus nug kom paub ntxiv, hu rau:
1-866-EndHarm (1-866-363-4276)
Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931
Koj yuav raug hloov rau ib lub zos APS mus ua ib daim ntawv los yog mus nug kom paub ntxiv.
Hauv Zos Cov Ntaub Ntawv Kom Paub Ntxiv:
YOUR RIGHTS
DSHS 14-521 HM (REV. 05/2017) Hmong
AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION
PO BOX 45600
OLYMPIA WA 98504-5600
Koj Txoj Cai
Your Rights
Koj muaj txoj cai tsis pub tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg cov nyiaj txiag thiab tsis saib
tsis xyuas. Yog tias koj ntseeg tias koj muaj tej txoj kev tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg
cov nyiaj txiag thiab tsis saib tsis xyuas, koj muaj txoj cai:
1. Ua ib daim ntawv mus rau Department of Social and Health Services (DSHS, Chaw Pab Neeg)
thiab txoj cai xyuas thiab qhia tawm yam lus koj hais tias yuav ua ntau yam kom txaus, thiab qhia
hais tias muaj cov neeg uas koj ntseeg tau tias yuav muaj yam ntaub ntawv ntawd.
2. Tsis muaj kev qhia los yog ua ib daim ntawv qhia txog txoj kev tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj
lwm tus neeg cov nyiaj txiag, los yog tsis saib tsis xyuas.
3. Tos txais nrog kev saib taus thiab nrog cov lus saib taus.
4. Txoj kev pab tsim nyog rau koj kev xiam hoob qhab thaum qhia, thiab thaum lub sij hawm soj
ntsuam thiab kev tswj pib.
5. Thov ib qhov kev txiav txim tsis pub leej twg raug tso tseg, tsim txom, kev caij tsuj lwm tus neeg
cov nyiaj txiag, los yog tsis saib tsis xyuas koj nyob hauv koj lub tsev, sib nug nrog koj, los yog
tsuj koj cov nyiaj txiag los yog chaw.
6. Txais los ntawm DSHS cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv tsim nyog rau lwm cov koom haum
uas tau tawm suab, soj ntsuam, los yog yuav pab.
7. Raug qhia txog tus txheej txheem xwm ntawm kev soj ntsuam, txheej txheem, tej yam los ntawm
tsev hais plaub, thiab cov kev ua tau los ntawm lub koom haum uas yog kov tej ntaub ntawv uas
koj yog tus neeg raug tsim txom.
8. Xav tau kev pab rau cov neeg pab neeg los yog kev pab mus pab txog kev npaj nyab xeeb, kev
tshawb nrhiav, thiab cov rooj sib hais.
9. Yws rau DSHS raws kev raws cai los yog tsis raws cai, txog kev soj ntsuam los yog txheej
txheem, thiab txais cov lus teb kiag.
Ua ib daim ntawv qhia txog kev tsim txom, tso tseg, tsis saib tsis xyuas los yog kev caij tsuj
lwm tus neeg cov nyiaj txiag, los yog mus nug kom paub ntxiv, hu rau:
1-866-EndHarm (1-866-363-4276)
Voice/TTY Accessible 1-800-737-7931
Koj yuav raug hloov rau ib lub zos APS mus ua ib daim ntawv los yog mus nug kom paub ntxiv.
Hauv Zos Cov Ntaub Ntawv Kom Paub Ntxiv:
YOUR RIGHTS
DSHS 14-521 HM (REV. 05/2017) Hmong