Form AOC-CV-608 VIETNAMESE "Application, Summons and Order to Show Cause - Child Support" - North Carolina (English/Vietnamese)

What Is Form AOC-CV-608 VIETNAMESE?

This is a legal form that was released by the North Carolina District Court - a government authority operating within North Carolina. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on March 1, 2009;
  • The latest edition provided by the North Carolina District Court;
  • Easy to use and ready to print;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;
  • Fill out the form in our online filing application.

Download a printable version of Form AOC-CV-608 VIETNAMESE by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the North Carolina District Court.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form AOC-CV-608 VIETNAMESE "Application, Summons and Order to Show Cause - Child Support" - North Carolina (English/Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.3 / 5) 66 votes
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-608 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-608 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address Of Plaintiff
Tên và địa chỉ của nguyên đơn
APPLICATION, SUMMONS AND ORDER
TO SHOW CAUSE - CHILD SUPPORT
ĐƠN XIN, TRÁT HẦU TÒA VÀ LỆNH
TRÌNH BÀY LÝ DO - THỦ TỤC CẤP DƯỠNG CON
VERSUS
G.S. 110-132(b)
KIỆN
G.S. 110-132(b)
Name And Address Of Defendant
Name And Address Of Defendant’s Employer
Tên và địa chỉ của bị đơn
Tên và địa chỉ chủ thuê lao động của bị đơn
APPLICATION
ĐƠN XIN
I, the undersigned applicant, request the Court to issue an order for the defendant named above, a responsible parent,
to appear and show cause, if any, why the Court should not enter an order for support. The paternity of these children
has been acknowledged by the defendant and affirmed by the natural mother and the defendant has failed to sign a
voluntary support agreement.
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh cho bị đơn có tên trên đây, một phụ huynh có trách nhiệm nuôi
con, để buộc người đó phải ra hầu tòa và trình bày lý do, nếu có, vì sao Tòa Án không nên ban hành lệnh cấp dưỡng
con. Bị đơn cũng như người mẹ ruột đều đã công nhận rằng ông ta là cha ruột của những trẻ này, và bị đơn chưa ký tên
vào một thỏa thuận cấp dưỡng tự nguyện.
NAME OF CHILD(REN)
DATE OF BIRTH
ADDRESS
(mm/dd/yyyy)
TÊN CỦA (CÁC) CON
NGÀY SINH
ĐỊA CHỈ
(tháng/ngày/năm)
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Name Of Applicant (Print Or Type)
Signature
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
Tên của người nộp đơn (viết chữ in hay đánh máy)
Chữ ký
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-608 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-608 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH
VERSION OF THE AOC-CV-608 INSTEAD.
LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU
AOC-CV-608 BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.
Court File No.
STATE OF NORTH CAROLINA
Số Hồ Sơ Tòa Án
TIỂU BANG NORTH CAROLINA
In The General Court Of Justice
District Court Division
County
Tại Hệ Thống Tòa Án Công Lý
Quận/hạt
Phân Bộ Tòa Án Khu Vực
Name And Address Of Plaintiff
Tên và địa chỉ của nguyên đơn
APPLICATION, SUMMONS AND ORDER
TO SHOW CAUSE - CHILD SUPPORT
ĐƠN XIN, TRÁT HẦU TÒA VÀ LỆNH
TRÌNH BÀY LÝ DO - THỦ TỤC CẤP DƯỠNG CON
VERSUS
G.S. 110-132(b)
KIỆN
G.S. 110-132(b)
Name And Address Of Defendant
Name And Address Of Defendant’s Employer
Tên và địa chỉ của bị đơn
Tên và địa chỉ chủ thuê lao động của bị đơn
APPLICATION
ĐƠN XIN
I, the undersigned applicant, request the Court to issue an order for the defendant named above, a responsible parent,
to appear and show cause, if any, why the Court should not enter an order for support. The paternity of these children
has been acknowledged by the defendant and affirmed by the natural mother and the defendant has failed to sign a
voluntary support agreement.
Tôi, người ký tên dưới đây, xin yêu cầu Tòa Án ra lệnh cho bị đơn có tên trên đây, một phụ huynh có trách nhiệm nuôi
con, để buộc người đó phải ra hầu tòa và trình bày lý do, nếu có, vì sao Tòa Án không nên ban hành lệnh cấp dưỡng
con. Bị đơn cũng như người mẹ ruột đều đã công nhận rằng ông ta là cha ruột của những trẻ này, và bị đơn chưa ký tên
vào một thỏa thuận cấp dưỡng tự nguyện.
NAME OF CHILD(REN)
DATE OF BIRTH
ADDRESS
(mm/dd/yyyy)
TÊN CỦA (CÁC) CON
NGÀY SINH
ĐỊA CHỈ
(tháng/ngày/năm)
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Name Of Applicant (Print Or Type)
Signature
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
Tên của người nộp đơn (viết chữ in hay đánh máy)
Chữ ký
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-608 Vietnamese, page 1 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-608 Tiếng Việt, 1 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
SUMMONS AND ORDER TO APPEAR AND SHOW CAUSE
LỆNH HẦU TÒA VÀ TRÌNH BÀY LÝ DO
TO THE DEFENDANT NAMED ABOVE:
GỬI CHO BỊ ĐƠN CÓ TÊN TRÊN ĐÂY:
You are Summoned and Ordered to appear at the date, time and place set out below to defend yourself in this action
and show cause, if any, why the Court should not enter an order for the care and support of the dependent child(ren)
named above.
Quý vị được Lệnh Hầu Tòa vào ngày, giờ và tại địa điểm ghi dưới đây để tự biện hộ cho mình trong thủ tục pháp lý này
và để trình bày lý do, nếu có, vì sao Tòa Án không nên ban hành lệnh buộc quý vị chăm sóc và cấp dưỡng (các) trẻ có
tên trên đây.
If you fail to appear in Court as Ordered below, the plaintiff will apply to the Court for an Order for Support in accordance
with North Carolina law, and the Court may enter such order.
Nếu quý vị không ra tòa theo Lệnh dưới đây, nguyên đơn sẽ yêu cầu Tòa Án ban hành Lệnh Cấp Dưỡng Con chiếu
theo luật pháp của North Carolina, và Tòa Án có thể chấp nhận ban hành lệnh đó.
Date of Hearing (mm/dd/yyyy)
Time Of Hearing
Date Issued (mm/dd/yyyy)
Time
Ngày phiên tòa (tháng/ngày/năm)
Giờ phiên tòa
Ngày ban hành (tháng/ngày/năm)
Giờ
AM
PM
AM
PM
sáng
chiều
sáng
chiều
Place of Hearing
Signature
Địa điểm phiên tòa
Chữ ký
Presiding Judge
Assistant CSC
Clerk Of Superior Court
Thẩm Phán Chủ Tọa
Phụ Tá LSTTT
Lục Sự Tòa Thượng Thẩm
(Over)
(Xem mặt sau)
AOC-CV-608 Vietnamese, page 2 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-608 Tiếng Việt, 2 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
RETURN OF SERVICE
HỒI BÁO SAU KHI TỐNG ĐẠT
I certify that this Order was received and served as follows:
Tôi chứng nhận rằng Án Lệnh này đã được giao nhận và tống đạt như sau:
Date Served (mm/dd/yyyy)
Name Of Defendant
Ngày tống đạt (tháng/ngày/năm)
Tên bị đơn
By delivering to the defendant named above a copy of this Order.
Một bản sao của Án Lệnh này được giao trực tiếp cho bị đơn nêu tên trên đây.
By leaving a copy of this Order at the dwelling house or usual place of abode of the defendant named above with a
person of suitable age and discretion then residing therein.
Một bản sao của Án Lệnh này được gửi nhờ cho một người có đủ tuổi và ý thức thận trọng sống tại nhà ở hay nơi
thường trú của bị đơn nêu tên trên đây.
Name And Address Of Person With Whom Copies Left
Tên và địa chỉ của người được gửi nhờ các bản sao
Other manner of service
(specify):
Cách tống đạt khác
(cho biết cụ thể):
Defendant WAS NOT served for the following reason:
Bị đơn KHÔNG được tống đạt thông báo này vì lý do sau:
Date Received (mm/dd/yyyy)
Name Of Sheriff
Ngày nhận (tháng/ngày/năm)
Tên Cảnh Sát Trưởng Quận/Hạt
Date Of Return (mm/dd/yyyy)
County
Ngày hồi báo (tháng/ngày/năm)
Quận/hạt
Deputy Sheriff Making Return
Cảnh Sát Quận/Hạt hồi báo
AOC-CV-608 Vietnamese, page 3 of 3, Rev. 3/09
AOC-CV-608 Tiếng Việt, 3 trong 3 trang, Được sửa đổi tháng 3 năm 2009
© 2009 Administrative Office of the Courts
© 2009 Văn Phòng Hành Chính của Hệ Thống Tòa Án
Page of 3