Form DMHC20-224 "Imr Application/Complaint Form" - California (Vietnamese)

This is a legal form that was released by the California Department of Managed Health Care - a government authority operating within California.

The document is provided in Vietnamese. As of today, no separate filing guidelines for the form are provided by the issuing department.

Form Details:

  • Released on August 1, 2018;
  • The latest edition provided by the California Department of Managed Health Care;
  • Easy to use and ready to print;
  • Available in Spanish;
  • Quick to customize;
  • Compatible with most PDF-viewing applications;

Download a printable version of Form DMHC20-224 by clicking the link below or browse more documents and templates provided by the California Department of Managed Health Care.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Download Form DMHC20-224 "Imr Application/Complaint Form" - California (Vietnamese)

Download PDF

Fill PDF online

Rate (4.8 / 5) 9 votes
State of California
Health and Human Services Agency
Department of Managed Health Care
IMR APPLICATION/COMPLAINT FORM – Vietnamese Clarify
DMHC 20-224
New: 04/06 Rev: 08/18
MẪU ĐƠN YÊU CẦU XEM XÉT Y TẾ ĐỘC LẬP (IMR)/KHIẾU NẠI
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn yêu cầu IMR/Khiếu nại trực tuyến tại: www.healthhelp.ca.gov
MIỄN PHÍ: Quy trình IMR/Khiếu nại của Người tiêu dùng được miễn phí.
NHANH CHÓNG: IMR thường được quyết định trong vòng 45 ngày, hoặc trong vòng 7 ngày nếu vấn đề sức khỏe là khẩn
cấp.
THÀNH CÔNG: Khoảng 60 phần trăm bệnh nhân nhận được dịch vụ đã yêu cầu qua IMR.
MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH: Các chương trình bảo hiểm y tế phải tuân thủ quyết định IMR và cung cấp dịch vụ kịp thời.
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Chữ cái đầu Tên đệm
Họ
Tên
Ngày sinh của Bệnh nhân (tháng/ngày/năm)
Giới tính:
 Nam  Nữ
 Khác
Tên Cha mẹ hoặc Người giám hộ nếu Nộp cho Trẻ Vị thành niên
Địa chỉ Đường phố
Thành phố
Tiểu bang
Mã Zip
Số Điện thoại Chính
Số Điện thoại Phụ
Địa chỉ Email
Quý vị có muốn được gửi thông tin/thư tín đến email này
không?  Có  Không
Tên Chương trình bảo hiểm Y tế
Số Thành viên của Bệnh nhân
Tên Nhóm Y tế (nếu thuộc nhóm y tế)
Nhà tuyển dụng
Quý vị có muốn có người giúp quý vị về khiếu nại không?
 Có  Không
Nếu có, vui lòng hoàn thành ‘Mẫu Ủy quyền Hỗ trợ’ đính kèm.
Quý vị có Medi-Cal không?
 Có  Không
Nếu có, quý vị đã nộp Yêu cầu Điều trần Công bằng của Tiểu bang chưa?
 Có  Không
Quý vị có Medicare hoặc Medicare Advantage không?
 Có  Không
Quý vị đã nộp khiếu nại hoặc phàn nàn cho chương trình bảo hiểm y tế của mình chưa?
 Có  Không
Có phải quý vị muốn được thanh toán cho một dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà
quý vị đã nhận không?
 Có  Không
Nếu có, liệt kê (các) ngày nhận dịch vụ, và tên nhà cung cấp:
Page 1 of 3
#100VI
State of California
Health and Human Services Agency
Department of Managed Health Care
IMR APPLICATION/COMPLAINT FORM – Vietnamese Clarify
DMHC 20-224
New: 04/06 Rev: 08/18
MẪU ĐƠN YÊU CẦU XEM XÉT Y TẾ ĐỘC LẬP (IMR)/KHIẾU NẠI
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn yêu cầu IMR/Khiếu nại trực tuyến tại: www.healthhelp.ca.gov
MIỄN PHÍ: Quy trình IMR/Khiếu nại của Người tiêu dùng được miễn phí.
NHANH CHÓNG: IMR thường được quyết định trong vòng 45 ngày, hoặc trong vòng 7 ngày nếu vấn đề sức khỏe là khẩn
cấp.
THÀNH CÔNG: Khoảng 60 phần trăm bệnh nhân nhận được dịch vụ đã yêu cầu qua IMR.
MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH: Các chương trình bảo hiểm y tế phải tuân thủ quyết định IMR và cung cấp dịch vụ kịp thời.
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Chữ cái đầu Tên đệm
Họ
Tên
Ngày sinh của Bệnh nhân (tháng/ngày/năm)
Giới tính:
 Nam  Nữ
 Khác
Tên Cha mẹ hoặc Người giám hộ nếu Nộp cho Trẻ Vị thành niên
Địa chỉ Đường phố
Thành phố
Tiểu bang
Mã Zip
Số Điện thoại Chính
Số Điện thoại Phụ
Địa chỉ Email
Quý vị có muốn được gửi thông tin/thư tín đến email này
không?  Có  Không
Tên Chương trình bảo hiểm Y tế
Số Thành viên của Bệnh nhân
Tên Nhóm Y tế (nếu thuộc nhóm y tế)
Nhà tuyển dụng
Quý vị có muốn có người giúp quý vị về khiếu nại không?
 Có  Không
Nếu có, vui lòng hoàn thành ‘Mẫu Ủy quyền Hỗ trợ’ đính kèm.
Quý vị có Medi-Cal không?
 Có  Không
Nếu có, quý vị đã nộp Yêu cầu Điều trần Công bằng của Tiểu bang chưa?
 Có  Không
Quý vị có Medicare hoặc Medicare Advantage không?
 Có  Không
Quý vị đã nộp khiếu nại hoặc phàn nàn cho chương trình bảo hiểm y tế của mình chưa?
 Có  Không
Có phải quý vị muốn được thanh toán cho một dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà
quý vị đã nhận không?
 Có  Không
Nếu có, liệt kê (các) ngày nhận dịch vụ, và tên nhà cung cấp:
Page 1 of 3
#100VI
VẤN ĐỀ SỨC KHỎE
CỦA QUÝ VỊ
(Sử dụng một tờ giấy riêng và đính kèm các tài liệu khác, nếu cần.)
Quý vị có muốn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị trả cho các
dịch vụ t
rong tương lai không?
 Có  Không
Tình trạng y tế của quý vị hay chẩn đoán của bác sĩ là như thế nào? (Vui lòng nêu rõ)
Quý vị đang yêu cầu (các) điều trị/(các) dịch vụ y tế và/hoặc (các) loại thuốc nào? (Vui lòng nêu rõ)
Chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị có từ chối, trì hoãn hay thay đổi việc
điều trị cho quý vị không?
 Có  Không
Nếu có, vui lòng đánh dấu vào lý do được cho: (Đánh dấu vào một)
Không Cần thiết về mặt Y tế
Mang tính thử nghiệm hoặc Nghiên cứu
Không phải là một Quyền Lợi Được Đài Thọ
Khác (Vui lòng giải thích bên dưới)
 Không phải là một dịch vụ Cấp Cứu/Khẩn Cấp
Liệt kê tên và số điện thoại của bác sĩ chăm sóc ban đầu của quý vị và các nhà cung cấp khác đã
khám, điều trị, hoặc tư vấn cho quý vị về tình trạng này.
Quý vị có khám với bất kỳ nhà cung cấp ngoài mạng lưới nào về tình trạng của
 Có  Không
mình không?
Nếu có, vui lòng nộp các hồ sơ y tế cùng mẫu này.
Mô tả ngắn gọn vấn đề quý vị đang gặp phải với chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình. Ví dụ,
giải thích có phải vấn đề là phải là điều trị bị từ chối, hóa đơn chưa được thanh toán, khó khăn trong
việc đặt hẹn hoặc lấy thuốc, hay việc chương trình bảo hiểm sức khỏe hủy bảo hiểm của quý vị.
TIẾT LỘ THÔNG TIN Y TẾ
Tôi yêu cầu Bộ Quản Lý Y Tế (Bộ) ra quyết định về vấn đề của tôi với chương trình bảo hiểm sức
khỏe của tôi. Tôi yêu cầu Bộ xem xét Mẫu Đơn yêu cầu Xem xét Y tế Độc lập (IMR)/Khiếu nại của tôi
Page 2 of 3
#100VI
để xác định khiếu nại của tôi đủ điều kiện cho IMR hoặc quy trình Than Phiền của Bộ. Tôi cho phép
các nhà cung cấp của tôi, trong quá khứ và hiện tại, và chương trình của tôi đươc tiết lộ hồ sơ và
thông tin y tế của tôi để xem xét vấn đề này. Các hồ sơ này có thể bao gồm báo cáo y tế, sức khỏe
tâm thần, lạm dụng thuốc, HIV, chẩn đoán hình ảnh, và các hồ sơ khác liên quan đến trường hợp
của tôi. Các hồ sơ này cũng có thể bao gồm hồ sơ phi y tế và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến
trường hợp của tôi. Tôi cho phép Bộ được xem xét các hồ sơ và thông tin này và gửi chúng cho
chương trình của tôi. Sự cho phép của tôi sẽ kết thúc một năm kể từ ngày bên dưới, ngoại trừ
trường hợp được pháp luật cho phép. Ví dụ, pháp luật cho phép Bộ tiếp tục sử dụng thông tin của tôi
trong nội bộ. Tôi có thể kết thúc sự cho phép của mình sớm hơn nếu tôi muốn. Mọi thông tin mà tôi
cung cấp trên tờ giấy này là đúng sự thật.
Tên Bệnh nhân hoặc Cha mẹ (Viết in hoa)
Chữ ký của Bệnh nhân hoặc Cha mẹ
Ngày
Vui lòng xem tờ hướng dẫn để biết cách gửi thông tin qua bưu điện hoặc bằng fax.
THÔNG TIN THỐNG KÊ
Quý vị được yêu cầu tự nguyện cung cấp thông tin sau đây. Việc cung cấp thông tin này sẽ giúp Bộ
xác định bất kỳ mô thức vấn đề nào. Bộ luật Y tế và An toàn phần 1374.30 cho phép Bộ thu thập
thông tin này vì mục đích nghiên cứu và thống kê. Việc cung cấp thông tin này là không bắt buộc và
sẽ không ảnh hưởng đế quyết định IMR hay khiếu nại bằng bất kỳ cách nào.
Ngôn ngữ Chính Sử dụng:
Quý vị có muốn chúng tôi trao thông tin/thư tin với quý vị bằng ngôn ngữ
chính của quý vị?
Có 
Chủng tộc/Sắc tộc:
Page 3 of 3
#100VI
State of California
Health and Human Services Agency
Department of Managed Health Care
AUTHORIZED ASSISTANT FORM – Vietnamese Clarify
DMHC 20-160
New: 04/06 Rev: 08/18
MẪU ỦY QUYỀN HỖ TRỢ
Nếu quý vị muốn cho phép người khác giúp quý vị về Xem xét Y tế Độc lập (IMR) hoặc khiếu
nại của mình, hoàn thành phần A và B dưới đây.(Cải hai bên phải ký tên vào mẫu này)
Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý nộp Mẫu IMR/Than phiền này cho một trẻ
dưới 18 tuổi, quý vị không cần hoàn thành mẫu này.
Nếu quý vị nộp IMR/Khiếu nại này cho một bệnh nhân không thể hoàn thành mẫu này vì
bệnh nhân đó không đủ năng lực hoặc bị mất khả năng, và quý vị được ủy quyền pháp lý
làm thay cho bệnh nhân này, vui lòng chỉ hoàn thành Phần B. Ngoài ra xin đính kèm bản
sao của giấy ủy quyền về các quyết định y tế hoặc các tài liệu khác nói rằng quý vị có thể ra
quyết định cho bệnh nhân đó.
PHẦN A: DO BỆNH NHÂN HOÀN TẤT
Tôi cho phép người có tên dưới đây trong Phần B được hỗ trợ tôi trong IMR hoặc khiếu nại
của tôi nộp cho Bộ Quản lý Y Tế (Bộ). Tôi cho phép nhân viên của Bộ và IMR được chia sẻ
thông tin về (các) tình trạng sức khỏe và chăm sóc của tôi với người có tên dưới đây. Thông
tin này có thể bao gồm điều trị sức khỏe tâm thần, điều trị hoặc xét nghiệm HIV, điều trị nghiện
rượu hoặc nghiện ma túy, hoặc thông tin y tế khác.
Tôi hiểu rằng chỉ có thông tin liên quan đến IMR hoặc khiếu nại của tôi sẽ được chia sẻ.
Tôi tự nguyện chấp nhận sự hỗ trợ này và tôi có quyền chấm dứt nó. Nếu tôi muốn chấm
dứt nó, tôi phải làm điều đó bằng văn bản.
Tên Bệnh nhân (Viết in hoa) ______________________________
Chữ ký của Bệnh nhân
Ngày
PHẦN B: DO NGƯỜI HỖ TRỢ BỆNH NHÂN HOÀN TẤT
Tên của Người Hỗ trợ (viết chữ in)
Chữ ký của Người Hỗ trợ
Địa chỉ
Thành phố
Tiểu bang
Mã Zip
Quan hệ với Bệnh nhân
Số Điện thoại Chính
Page 1 of 2
#100VI
Số Điện thoại Phụ
Địa chỉ Email
 Giấy ủy quyền của tôi về các quyết định y tế hoặc các tài liệu pháp lý khác được đính kèm.
Page 2 of 2
#100VI